کارزار با پان ترکیسم


حابجایی و انتقال به بلاگفا

با توجه به مشکلات بوجود آمده در محیط پرشین بلاگ از تلاش در این فضای مجازی باز ایستادم.

خواهشمند است از این پس به وبلاگ:
http://yasha-iran.blogfa.com/   
مراجعه نمایید.

با سپاس
مانیفست کارزار با پان ترکیسم

نوشتار به وبلاگ جدید منتقل شد.


مخاطرات پیش رو در جمهوری ارّان ( آذربایجان )

درپی استقرار گروه هایی از پ پ ک در نخجوان و مانور ارمنستان درچارچوب حمایت از این گروه  برای چانه زنی های آینده با جمهوری آذربایجان ، خطرات و تهدید هایی دیگر که به فروپاشی ایران شمالی ( جمهوری آذربایجان – ارّان ) میانجامد به چشم میخورد.

در این راستا فعالیتهای گروه های جدایی خواه مانند "سادوال" و حامیان داخلی از آن ، باهدف ایجاد لزگیزستان مستقل برای جدا کردن بخش های لزگی نشین آذربایجان  مانند  قوبا و قوسار و ایجاد یک دولت لزگی متحد، با لزگی های داغستان قابل توجه میباشد.

این گروه دارای 10000 شبه نظامی است که در کمپ های نظامی ارمنستان ونیز داغستان از طرف نظامیان روسی و ارمنی تحت آموزش قرار دارند.

رهبر این گروه ناصر پریموف است که در داغستان زندگی می کند . با توجه به شرایط سیاسی ایران شمالی و با عنایت به پتانسیل و فعایت های این گروه که از خطر های جدی است که یکپارچگی ایران شمالی را تهدید میکند.

پاینده ایران
اعلام حضور

بنام ایزد یکتا

از این پس تصمیم گرفتم یاداشت های خود در مورد مبارزه با پان ترکیسم را در وبلاگ حاضر ارئه دارم. و البته این ، ابدا به آن معنی نیست که ما به دیگر پان های تجزیه طلب و بیگانه پرست چراغ سبز نشان داده ایم . بلکه صرفا تاکید حال حاضر خود را بر پانترکیسم و هواداران فرومایه و ضد وطن آن قرار داده ایم.

 

 

پاینده ایران


صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيكنویسندگان

میهن پرستان آذری همواره در خط مقدم مبارزه با پانترکیسم قرار داشته اند و در هنگامه سربرآوردن این جریان هولناک نژادپرستانه که تمامیت ارضی ایران را نشانه رفته بود ، این آذربایجانیها بودند که با شناخت اندیشه و باور های این جریان خطرناک، کارزار با آنرا در 91 سال پیش آغاز کردند. و تا این زمان نیز آنرا پرقدرت ادامه میدهند.

آرشیو من
بهمن ۸٦
دی ۸٦


لینک دوستان
 


آمار وبلاگ


Image and video hosting by TinyPic

وبلاگ فارسی